Spread the love

การที่เราจะเข้าไปรับงานหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่าง ๆ เราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐเสียก่อน การเป็นสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐสำคัญมาก ถ้าไม่มี ก็ไม่สามารถเสนองานหรือค้าขายกับภาครัฐได้เลย ไม่ว่างบประมาณจะมากแค่ไหนก็ตาม 

ทุก ๆ โครงการของภาครัฐจะกำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกรรมจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP (Electronic Government Procurement) 

ภาพถ่ายโดย Ivan Samkov จาก Pexels

แล้ว e-GP คืออะไร? 

บทความนี้จะพาคุณไปหาคำตอบว่า e-Gp คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอย่างไร 

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างครบวงจร ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเงินของแผ่นดินเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

ข้อดีของระบบ e-GP คือ ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการสมยอมราคา (การฮั้วราคา) 

เนื่องจากผู้ค้าต้องรับเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์แทนการรับเอกสารและยื่นเอกสารที่หน่วยงานรัฐ ทำให้ผู้ค้าและหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการไม่ทราบรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา การสมยอมราคาจึงลดลง 

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้มีการเชื่อมโยงระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านทางระบบธนาคารได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐ รวมทั้งช่วยให้ผู้ค้าได้รับเงินค้ำประกันคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP มีขั้นตอนที่ง่ายเพียงนิดเดียว 4 ขั้นตอนเท่านั้น คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยการกรอกข้อมูลหน้าเว็บ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนพร้อมกับแนบหลักฐานนำส่งทางไปรษณีย์หรือมาส่งตัวเองที่สำนักงาน 

– สถานที่ตั้งประกอบการในกรุงเทพฯ ส่งไปที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

– สถานที่ตั้งประกอบการในต่างจังหวัด ส่งสำนักงานคลังจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ 

ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels

ขั้นตอนที่ 3 รับรหัสเข้าใช้งานชั่วคราวผ่าน e-mail 

ขั้นตอนที่ 4 First Time Log-in เข้าสู่ระบบครั้งแรกหลังจากที่เราได้รับรหัสใช้งาน 

จะเห็นได้ว่าการลงทะเบียน e-GP ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร ทั้งยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย แต่สิ่งที่คุณควรระวังก็คือ ควรตรวจสอบการลงทะเบียนอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ชื่ออีเมล ฯลฯ อย่าลืมส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนและเอกสารให้ครบถ้วน และเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ต้องเข้าสู่ระบบครั้งภายใน 10 วันทำการ 

ภาพถ่ายโดย Ono Kosuki จาก Pexels

การลงทะเบียน e-GP ถือว่ามีความคุ้มค่า เพราะถ้าลงทะเบียนไว้ ปีนั้นอาจจะได้รับงานแต่ภาคเอกชน ซึ่งก็ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าหันมารับงานภาครัฐ และไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะเข้าร่วมประมูลงานไม่ได้ ทำให้เสียโอกาสมากกว่า  

โอกาสเป็นของทุกคน ถ้ามีโอกาสคุณควรรีบคว้าเอาไว้ ไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นผู้ค้ากับภาครัฐรายใหญ่เหมือนกับคนอื่น ๆ ก็ได้

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

อ้างอิง: กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (www.oic.go.th)

. . .

เรียบเรียงโดย: ปิ่นแก้ว ศิริวัฒน์ 
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels