Spread the love

Soft Skills ไม่ได้ soft อย่างที่คิด อันที่จริง มันสามารถสร้างหรือทำลายอาชีพของคุณได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องทำงานแบบระยะไกลหรือทำงานที่บ้าน

ในขณะที่โลกของการทำงานได้เข้าสู่ยุคนิวนอร์มัล (new normal) มีการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) Soft Skills ซึ่ง Workable เว็บไซต์จัดหางานชื่อดัง ได้นิยามไว้ว่าเป็น “ทักษะทั่วไปที่ช่วยให้พนักงานเติบโตในที่ทำงาน ไม่ว่าพวกเขาจะมีระดับ ตำแหน่ง หรือทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม” ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการจ้างงาน และการสรรหาบุคลากร

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

การทำงานระยะไกลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้หางานระยะไกลมากขึ้นด้วย ระหว่างอัตราการว่างงานที่มากขึ้นและความยืดหยุ่นของการทำงานระยะไกล ทำให้ตลาดแรงงานเต็มไปด้วยผู้สมัครงาน จากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ผู้สมัครงานหลายคนมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ในวงการการสรรหาบุคลากร Hard Skills (ทักษะเฉพาะทางทางวิชาชีพ) มีความสำคัญก็จริง แต่ Soft Skills ก็สามารถช่วยให้คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการทำงานได้เช่นกัน

ภาพถ่ายโดย Vlada Karpovich จาก Pexels

เมื่อเร็วๆ นี้ FlexJobs และ PAIRIN เว็บไซต์จัดหางานชื่อดัง ได้รวบรวมงานระยะไกลที่เป็นที่ต้องการ 10 อันดับแรกและ 5 อันดับแรกของแต่ละสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการที่สุด ไม่ว่าคุณกำลังมองหาสายงานใหม่หรืออยากก้าวหน้าในอาชีพปัจจุบัน การรู้ว่าทักษะด้านความสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์แบบใดที่สามารถส่งเสริมการทำงานของคุณได้ดีที่สุด

จากการวิเคราะห์ของ FlexJobs และ PAIRIN นี้คือ Soft Skills 25 อันดับแรกเพื่อความสำเร็จในการทำงานระยะไกล

ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels

1. ความรับผิดชอบ (Accountability)ต้องมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ความมีความซื่อสัตย์ และรู้จักควบคุมตนเอง

2. ความมั่นใจในตัวเอง(Assertiveness) ปัจจุบันความมั่นใจในตัวเองและความกล้าที่จะโต้ตอบเป็นสิ่งที่สำคัญ ความกระตือรือร้น ความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานด้านการขาย การบริการลูกค้า และการตลาด

3. การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม(Collaboration & Teamwork) รวบรวมความตั้งใจและความสามารถของแต่ละคนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นการเคารพต่อเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลาย 

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)ปัจจุบันการรักษาวินัยในตนเองให้สอดคล้องกับแผน กฎระเบียบ ความตั้งใจ หรือทิศทางของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญ ทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานระยะไกลในสาขาการแพทย์และสุขภาพ บัญชี และการเงิน

5. การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)มีความสามารถในการเจรจาและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขาย การบัญชี การเงิน และการบริการลูกค้า

6. การร่วมมือ-การปฏิบัติ(Cooperative-Practical) ความพอดีของเหตุผลและความรู้สึก ส่งผลให้เกิดความสงบ และทำให้เกิดสามัญสำนึกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความเอาใจใส่ และความเป็นจริง

ภาพถ่ายโดย Burst จาก Pexels

7. ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) ความปรารถนาที่จะคิด ทำ และแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดส่วนบุคคลหรือความแตกต่างของเทคนิคที่เคยรู้จักหรือเคยที่มีอยู่

8. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวบรวมและประเมินข้อมูลสำคัญอย่างเป็นกลาง เพื่อเป็นแนวทางก่อนที่จะเชื่อหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กระบวนการทางความคิดจะประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสร้างแนวคิด การสังเคราะห์ และการประเมิน 

9. พลวัต (Dynamism) โลกยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไปตามเจตจำนง ความคิด ทัศนคติและนิสัยที่กระตือรือร้นของผู้คน

ภาพถ่ายโดย Ivan Samkov จาก Pexels

10. สร้างคุณค่าแก่ผู้อื่น(Enriching Others) การตระหนักรู้และตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับและเคารพผู้อื่น พร้อมสนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด

11. ความงดงาม(Flamboyance) รู้จักสร้างความประทับใจหรือความน่าทึ่ง เพื่อให้สามารถปลุกเร้าผู้อื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำได้

12. ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพล (Influential Leadership) มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นที่เป็นไปในเชิงบวก โดยเน้นที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา และรู้จักสร้างความคิดเห็นให้เป็นไปในทางเดียวกัน

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

13. ภาวะผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Leadership) ความสามารถในการยกระดับจิตใจ สร้างความกระตือรือร้น เติมเต็มความรู้สึก และสร้างพลังให้ผู้คนด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ

14. เป้าหมาย-วิเคราะห์ (Objective-Analytical)เน้นตรรกะและการประเมินตามข้อเท็จจริง ใช้เหตุผลอยู่เหนือความรู้สึก ซึ่งจะส่งผลให้งานมีความชัดเจน ละเอียดถี่ถ้วน และมีประสิทธิผล

15. ความคิดริเริ่ม (Originality)มีความสามารถในการคิดค้นแนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างอิสระและนอกกรอบ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว

16. มองภาพกว้าง(Perspective) ความสามารถในการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในวงกว้าง รู้จักประสานความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน และให้คำแนะนำที่ชัดเจนและมีประโยชน์แก่ผู้อื่น

ภาพถ่ายโดย Vlada Karpovich จาก Pexels

17. การแก้ปัญหา(Problem Solving) เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคยได้ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบสร้างสรรค์

18. ผลิตภาพ (Productivity) การตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย แม้จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและแรงกดดันจากการแข่งขันเพื่อสามารถจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และจัดการงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

19. การจัดการความสัมพันธ์(Relationship Management) ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้สำเร็จ ทักษะด้านการจัดการความสัมพันธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการ

20. ความสัมพันธ์(Relationship) เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ใกล้ชิดและจงรักภักดีต่อบุคคลกับผู้อื่น หรือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ภาพถ่ายโดย August de Richelieu จาก Pexels

21. การประเมินตนเอง(Self-Assessment) มีส่วนร่วมในการทบทวนตนเอง ทำให้เห็นว่าคุณค่า ความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ในตนเองมีกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร

22. การบริการที่ดี (Service Orientation)ความสามารถในการคาดการณ์ ระบุ และตอบสนองความต้องการของผู้คนที่ขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าหรือการบริการ ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า

23. การตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Awareness)เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความรู้สึก ความต้องการ และความกังวลของบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมวงกว้าง

24. รับมือกับความเครียด (Stress Tolerance) อดทนต่อแรงกดดันและความไม่แน่นอน โดยไม่ทำให้ตนเองกลายเป็นคนมีอารมณ์ในแง่ลบ (เช่น สิ้นหวัง ขมขื่น หรือเป็นศัตรู) ต่อตนเองหรือผู้อื่น

25. ผู้สนับสนุนที่ดี (Supportiveness) เป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือ ปกป้อง และจัดเตรียมสิ่งที่ผู้อื่นต้องการไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือร่างกาย

ภาพถ่ายโดย Ivan Samkov จาก Pexels

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์พบว่า Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การบริการที่ดี (Service Orientation) การตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Awareness) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) และการรับมือกับความเครียด (Stress Tolerance) แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุด คือ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะทั้งหมดเหล่านี้ การสื่อสารเป็นทักษะอันดับหนึ่งที่นายจ้างส่วนใหญ่มักจะมองหา

ในตลาดแรงงานการทำงานระยะไกลเริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้สมัครจำนวนมากจะมีความสามารถทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน แต่ Soft Skills เหล่านี้คือสิ่งที่สามารถทำให้คุณแตกต่างผู้อื่น และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เวลาคุณหางานทำ

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

อ้างอิง: Mark C. Perna (ผู้เขียน)

https://www.forbes.com/sites/markcperna/2021/01/12/the-top-25-soft-skills-remote-workers-need-in-2021-and-3-ways-to-get-them/?sh=66bd9d7d78bf

หมายเหตุ: เป็นการแปลและเรียบเรียงพร้อมตัดทอนบทความตามความเหมาะสม

แปลบทความโดย: ปิ่นแก้ว ศิริวัฒน์ 
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

. . .

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels